Risicofactoren

Risicofactoren document downloaden In dit onderzoek is voor elke jeugdzorgregio gekeken naar hoe de risicofactoren van de gemeenten zich verhouden tot het aantal beschermingsonderzoeken. Risicofactoren zijn aanwezig op gezinsniveau, in de sociaal economische context, de sociaal culturele context en in de structurele kenmerken van de woonomgeving. Per risicofactor is berekend hoe de gemeente scoort t.o.v. de jeugdzorgregio.

Risicofactoren bij kindermishandeling

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdzorgregio:

 
Leeswijzer

In dit onderzoek zijn de bij het CBS aanwezige gegevens over de risicofactoren in gemeenten benut. Er is gekeken naar het verband tussen de totale risicoscores van gemeenten en het aantal beschermingsonderzoeken dat de RvdK jaarlijks uitvoert. De grafieken laten zien dat over het algemeen gemeenten met een hoge risicoscore gemiddeld meer instroom van beschermingsonderzoeken hebben dan gemeenten met een lage risicoscore.

Gemiddeld aantal beschermingsonderzoeken
2015/2016 per 10.000 minderjarige inwoners
Totale risicoscore t.o.v. Jeugdzorgregio